Αντλίες Πετρελαίου

Αντλίες Πετρελαίου. Εγκαταστήστε την  σε στεγανό και καλά αεριζόμενο χώρο.

• Στην αναρρόφηση της αντλίας, η διάμετρος του σωλήνα δεν πρέπει να είναι μικρότερη από την διάμετρο του στομίου της αντλίας.

• Στην αναρρόφηση της αντλίας πρέπει να τοποθετείται μία βαλβίδα αντεπιστροφής στο αντλούμενο υγρό